Impressum/AGB

Impressum/AGB

JOSKO FENSTER UND TÜREN GMBH

Josko Straße 1
A-4794 Kopfing

Předmět podnikání: Výroba a prodej oken, vchodových dveří, interiérových dveří a celoskleněných systémů


Telefon: +43 7763 2241 0
Fax: +43 7763 2810
Domovská stránka: www.josko.at
E-mail: office@josko.at
Identifikační číslo organizace:
111546p
Rejstříkový soud: Zemský soud Ried im Innkreis
Úřad podle ES: BH Schärding/Inn
UID:
ATU 239 15 404
platí také pro newsletter a sociální média
(Facebook, Google+, YouTube, Xing)

Koncepce, webdesign a programování:
pixelart GmbH
Handelszentrum 16 | 5101 Salzburg/Bergheim | Rakousko
Web: http://www.pixelart.at

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

PODTRŽENÉ PODMÍNKY NEPLATÍ U SMLUV, KTERÉ PODLÉHAJÍ ZÁKONU NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ:

VŠEOBECNĚ
1.1 Obsahem smlouvy je jen to, co je na tomto smluvním formuláři písemně ustanoveno nebo námi písemně potvrzeno.

1.2 Naši zástupci jsou oprávněni za nás uzavírat smlouvy; nejsou však oprávnění k přijímání peněz. Naši nabídkou jsme vázáni 14 dnů od data jejího vyhotovení. Jsou-li nám zasílány nabídky, je pak objednatel vázán 8 dnů od příchodu nabídky.

1.3 Podmínky nákupu objednatele nás zavazují jen v případě, kdy písemně potvrdíme jejich platnost.

1.4 Současně platí „Směrnice jakosti pro okna, venkovní dveře a fasádní prvky“ pracovní skupiny Okna a fasády s okny v rámci Rakouské spolkové hospodářské komory ve znění platném v okamžiku uzavření smlouvy. Do nich lze kdykoli nahlédnout na internetu na www.josko.at a na přání je můžeme zákazníkovi poskytnout i v písemné formě.

1.5 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto prodejních a dodacích podmínek byla neúčinná, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno právně přípustným ustanovením, které je nejblíže hospodářskému účelu neúčinného ustanovení a které by smluvní strany sjednaly, pokud by jim byla bývala známá neúčinnost nahrazovaného ustanovení.

 

DODACÍ LHŮTA A DODÁVKA
2.1 Předpokládaná dodací lhůta uvedená v objednávce není závazná. Závaznou dodací lhůtu lze přislíbit až po našem předběžném naplánování a zaevidování zakázky v podniku, nejpozději však do 6 týdnů od objednávky (výjimka: plánované zakázky). Dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nedodá údaje, které je povinen nám podle dohody předat a které jsou nutné pro uskutečnění naší dodávky, nebo nám je dodá neúplné.

2.2 Změny objednávky budeme akceptovat, pokud pro nás budou realizovatelné, mohou mít ale za následek úpravy cen a termínů dodávek.

2.3 V případě, že není výslovně sjednána úplná dodávka, jsme oprávněni provést dodávku i po částech.

2.4 Náhrada škody z důvodu neplnění nebo opoždění je možná jen v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. V případě, že bylo výslovně sjednáno penále, je pak omezeno maximálně na 5 % z čisté ceny zakázky.

2.5 Nepředvídatelné překážky v dodání, za které neneseme odpovědnost (stávka, výpadek dodávek materiálu, nemožnost použití dopravních komunikací nebo jiné případy vyšší moci atd.) nás opravňují k prodloužení dodací lhůty nejvýše o dva měsíce. V ostatních případech platí po uplynutí dodací lhůty bod 2.4 s ustanovením, že je zcela vyloučeno případné penále.

2.6 Dodávku provádíme k první, snadno dosažitelné, vhodné skladové ploše na úrovni země, kterou objednatel připraví a poskytne k dispozici. Přenášení a montování jen po písemné dohodě o kompenzaci.

2.7 Objednatel zajistí volný a bezpečný příjezd (pro nákladní automobil 16 t, výška 4 m) bezprostředně až k vykládací ploše a pečlivé uskladnění prvků zejména s ohledem na odcizení, poškození vlhkostí a mechanické poškození. U prvků o hmotnosti vyšší než 150 kg objednatel zajistí vhodné pomocné síly pro vykládku.

2.8 Objednatel zajistí převzetí dodávky jím nebo jeho zástupcem. Zboží je třeba při dodání zkontrolovat ohledně úplnosti. Poškozené obaly, poškrábaná, otlačená, promáčknutá a odřená místa atd. je třeba u nekompletně zabaleného zboží (zejména okna, sklápěcí okenice, rolety atd.) reklamovat ihned při dodání s vyloučením pozdějších nároků.

2.9 Nepřijme-li objednatel smluvně dodané zboží ve smluvně sjednané době, jsme oprávněni požadovat úplnou platbu za zboží a jeho uskladnění a provést případné nové doručení na náklady a riziko objednatele.

 

ZÁRUKA A NÁHRADA ŠKODY
3.1 S vyloučením pozdějších nároků je objednatel povinen každou dodávku bezodkladně zkontrolovat na viditelné nedostatky, v každém případě však před montáží nebo před dalším zpracováním, a zjištěné nedostatky rovněž bezodkladně písemně reklamovat podrobným popisem, a to nejpozději do 10 dnů. Na námitku neexistující reklamace se pak můžeme odvolat při sporu i v případě, že jsme námitku mimosoudně nevznesli.

3.2 Skryté vady je třeba reklamovat bezodkladně po jejich odhalení s vyloučením pozdějších nároků, pokud k reklamaci dojde během záruční lhůty.

3.3 Záruční nároky můžeme dle naší volby splnit provedením opravy, výměny nebo snížením ceny. Objednatel se vzdává zrušení smlouvy. Oprava bude dle naší volby provedena na místě dodání nebo ve výrobním závodě.

3.4 Nároky na náhradu škody z věcných a majetkových škod vůči nám jsou vyloučeny, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním z naší strany. Výška nároků na náhradu škody je omezena hodnotou dodaného zboží (části zboží). Neručíme za majetkové škody.

3.5 3.4 platí i pro veškerá bezpečnostní ustanovení učiněná z naší strany před uzavřením smlouvy, např. povinnost výstrahy nebo povinnost podat vysvětlení.

3.6 Záruční lhůta činí 6 měsíců od dodání a začíná běžet dnem dodání našich výrobků na dohodnutou dodací adresu. Platnost § 924 věty 2 ABGB se vylučuje. Náhradní dodávky nebo odstranění závad neznamenají prodloužení, zastavení nebo přerušení dodací lhůty. Nároky na postih dle § 933b ABGB vůči nám jsou vyloučeny. Uplatnění nedostatků neopravňuje objednatele k podání námitky ohledně neplnění smlouvy, ani ke změně platebních podmínek.

3.7 Pro spotřebitele platí zákonná záruka.

 

PLATBA
4.1 Při zaviněném prodlení s platbou budeme účtovat zákonné úroky z prodlení. Kromě toho nám v takové případě budou nahrazeny veškeré náklady na upomínání a právní zastoupení potřebné pro účelné vymáhání práva, a to v přiměřeném poměru k neuhrazené pohledávce.

4.2 Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že veškeré provedené platby budou nejprve vyúčtovány na výlohy a náklady, poté na úroky a nakonec na kapitál.

4.3 Při prodlení s platbou nebo nastanou-li takové okolnosti v hospodářských poměrech objednatele, na základě kterých lze předpokládat, že naše pohledávky nebudou dostatečně zajištěné (zahájení insolvenčního řízení nebo odmítnutí zahájení z důvodu nedostačujícího majetku, povolení exekučního řízení z důvodu neuhrazeného platebního závazku), jsme oprávněni prohlásit všechny ještě neuhrazené pohledávky za okamžitě splatné a zároveň zastavit všechny další dodávky.

 

VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1 Veškeré zboží se dodává s výhradou vlastnického práva. Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení neuhrazené pohledávky, a to i v případě, že již bylo namontováno.

5.2 V případě uplatnění naší výhrady vlastnického práva nás objednatel již nyní opravňuje k zabavení našeho zboží bez soudní pomoci a pro tento účel nám zaručuje kdykoli volný přístup k našemu zboží.

5.3 Objednatel je povinen během doby trvání výhrady vlastnického práva udržovat zboží v řádném stavu a bezodkladně nás informovat o případných exekutivních opatřeních.

 

5.4 Objednatel smí zboží dodané s výhradou vlastnictví prodat jen v řádném obchodním styku, a pokud není vůči nám v prodlení. S třetí osobou v pozici kupujícího je přitom povinen dohodnout výhradu vlastnictví s tím, že tuto dohodu nám již nyní postupuje. Pohledávka za třetí osobou vznikající dalším prodejem zboží je nám objednatelem postoupena již nyní se všemi vedlejšími ustanoveními, a to až do výše naší pohledávky z kupní ceny, včetně úroků a nákladů.

5.5 Objednatel se vzdává možnosti vzájemného započtení pohledávek. To vůči spotřebiteli neplatí v případě naší platební neschopnosti u protipohledávek, které právně souvisí s naší pohledávkou a které jsou soudně určené nebo námi uznané. V takových případech má spotřebitel možnost provést vzájemný zápočet.

5.6 Reklamace neopravňuje k zadržení vyúčtované částky. Pro spotřebitele platí, že vyúčtovanou částku mohou odmítnout uhradit pouze v případě, kdy jsme neprovedli dodávku podle smlouvy, nebo je-li provedení dodávky ohroženo zhoršením majetkových poměrů, které jim v době uzavření smlouvy nebyly známé, popř. nemusely být známé.

 

GARANCE CENY, STORNO
6.1 Poskytujeme garanci ceny při dodávce zboží do 6 měsíců od data objednání. Bude-li dodávka uskutečněna po této době z důvodů na straně objednatele, bude se účtovat aktuální ceny v okamžiku dodání.

6.2 V případě objednávky „na vyžádání“ je požadovaný termín dodání třeba oznámit nejméně 4 měsíce předem. Nebude-li zboží vyžádáno do 2 let od data jeho objednání, můžeme od smlouvy odstoupit a vyúčtovat stornovací poplatek ve výši 30 % hodnoty zakázky.

6.3 V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele jsme oprávněni požadovat buď způsobenou škodu a ušlý zisk, nebo stornovací poplatek ve výši 30 %, aniž bychom museli předložit konkrétní doklad o prokázání škody.

6.4 Stornovací poplatek nepodléhá soudnímu zmírňovacímu právu.

 

MÍSTO PLNĚNÍ A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
7.1 Místem plnění pro obě smluvní strany je Kopfing. Veškeré vzniklé právní spory se budou rozhodovat věcně příslušným soudem v A-4910 Ried im Innkreis.

7.2 Platí rakouské právo. Vylučuje se platnost úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

 

INFORMACE O VÝKONU PRÁVA NA ZRUŠENÍ PRO SPOTŘEBITELE:
8.1 Pokud spotřebitel smlouvu neuzavřel v prostorách námi užívaných pro naše obchodní účely, ani ve stánku námi užívaném na veletrhu nebo na trhu, může od svého návrhu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit.

V takovém případě má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy se spotřebitel nebo jím uvedená třetí osoba, která není dopravcem, stala vlastníkem posledního zboží.

Právo na odstoupení však neplatí při objednávce zboží vyrobeného podle specifikací zákazníka nebo výslovně podle osobních potřeb, a ani tehdy, kdy spotřebitel sám navázal obchodní styk s naším podnikem nebo s naším zástupcem za účelem uzavření smlouvy. Ohledně toho je výslovně poukazováno na § 3 KSchG a § 18 FAGG.

8.2 V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být společnost JOSKO Fenster und Türen GmbH, Josko Straße 1, 4794 Kopfing, telefon +43 7763 2241 0, fax +43 7763 2810, E-mail office@josko.at informována prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem nebo vzorový formulář pro zrušení smlouvy) o rozhodnutí zrušit smlouvu. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy je dostačující, aby oznámení o uplatnění práva na odstoupení bylo odesláno před uplynutím této lhůty.

8.3 Následky odstoupení od smlouvy: Bude-li smlouva zrušena, uhradíme bezodkladně zpět veškeré obdržené platby, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů spojených s tím, že byl zvolen jiný druh dodávky, než námi nabízená výhodná standardní dodávka), a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení platby však můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo doklad o tom, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.4 Spotřebitel hradí náklady na zpětné zaslání zboží.

 

DŮLEŽITÉ POKYNY K NAŠIM VÝROBKŮM
Dřevo je přírodním produktem. Malé rozdíly v barvě oproti našim vzorkům, po smontování jednotlivých profilů, při dodatečných objednávkách, jakož i malé nerovnosti dřeva podmíněné jeho strukturou jsou proto nevyhnutelné a nepředstavují závadu, nýbrž jsou známkou pravosti dřevěného materiálu. Rovněž u plastu a hliníku se mohou vyskytnout malé barevné výkyvy podmíněné materiálem a výrobou. Prvky ze dřeva, které jsou objednané bez konečné povrchové úpravy (tlustá vrstva lazury), jsou dodávané bez mezibrusu. Bezodkladně pak musí být provedena vhodná povrchová úprava. Neručíme za škody, které vzniknou v důsledku neprovedené nebo nedostatečné povrchové úpravy.
U venkovních stavebních dílů a prosklení může v důsledku vnějších vlivů docházet ke kondenzaci vodních par (např. na rámech, na obou stranách prosklení, na kování, atd.). Za tyto vnější vlivy neneseme odpovědnost, proto tvorba kondenzátu nepředstavuje závadu.
Příčky instalované v izolačním skle mohou být pohyblivé, popř. částečně přiléhat ke sklu. Při otřesech skla může dojít k lehkému cinkotu, aniž by se jednalo o závadu.
Izolační sklo může samo prasknout i bez viditelných vlivů. Pokud sklo praskne do 6 měsíců od jeho dodání, bezplatně jej vyměníme, nebude-li zřejmé mechanické poškození. Po této době – do uplynutí záruční lhůty – provedeme bezplatnou opravu jen v případě, že bude doložena závada při dodání.
DŮLEŽITÉ: STAVEBNÍ DÍLY ZE DŘEVA SE NESMÍ VYSTAVOVAT VLHKOSTI OKOLNÍHO VZDUCHU V MÍSTNOSTI PŘESAHUJÍCÍ 55 %! KONDENZÁT NA OKRAJI SKLA JE ZNÁMKOU PŘÍLIŠ VYSOKÉ VLHKOSTI VZDUCHU V MÍSTNOSTI. Nedbání této podmínky může trvale poškodit spoje dřeva, zasklívací lišty a povrch!
Upozorňujeme na to, že průhyb překladů a stropů v oblasti našich stavebních prvků vyskytující se po montáži okna, může činit nezávisle na šířce max. 3 mm. Jinak může dojít k narušení funkčnosti okna nebo jeho poškození. Při překročení této hodnoty je pak objednatel odpovědný za poruchy a škody z toho vyplývající (např. prasknutí skla, atd.) .
Dodržujte důležité informace servisního listu „JOSKO-Servicepass“, který je přiložen ke každé zakázce. Tento servisní list si rovněž můžete od společnosti JOSKO vyžádat. Nedbání těchto informací může vést ke škodám, za které společnost JOSKO neručí.
Stav leden 2014


GOOGLE ANALYTICS
Tato webová stránka požívá Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. („Google”). Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a které umožňují provádět analýzy používání webových stran. Informace o Vašem užívání těchto webových stran (včetně Vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookie se přenášejí na server Googlu do USA a zde se ukládají. Google zpracovává tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a dále pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. V případě potřeby Google předá tyto informace třetím osobám, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými daty od Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stran v plném rozsahu. Užíváním těchto webových stran prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých dat ze strany Googlu výše popsaným způsobem a uvedenému účelu.

Logo 60 Jahre Josko